☰ Menu

LoginAdjuvante mFOLFIRINOX: nieuwe standaard voor pancreaskanker

De chemotherapiecombinatie mFOLFIRINOX is weliswaar toxischer dan de gebruikelijke gemcitabine, maar kan niettemin veilig worden toegepast [...]

05-06-2018

Cemiplimab tegen uitgezaaid cutaan plaveiselcelcarcinoom

Resultaten van een fase 2-studie met de PD-1 remmer cemiplimab laten een responsepercentage van 47% zien [...]

05-06-2018

Toevoegen durvalumab aan chemotherapie effectief bij TNBC

Het toevoegen van durvalumab aan chemotherapie met anthracycline en een taxaan leidt tot een toename van [...]

05-06-2018

TONIC-studie: voordeel immuun-inductiebehandeling bij TNBC

Bij patiënten met triple-negatief mammacarcinoom lijkt een inductiebehandeling voorafgaand aan behandeling met nivolumab, de respons op [...]

05-06-2018

Preoperatieve chemo-radiotherapie optie bij pancreaskanker?

De PREOPANC-studie vergelijkt voorbehandeling met bestraling en chemotherapie gevolgd door operatie versus alleen operatie voor operatief [...]

05-06-2018

Detectie van klinische relevante subgroepen bij mPCa door WGS

Whole genome sequencing (WGS) van metastasen van patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom (mPCa) laat een duidelijke ontwikkeling zien [...]

04-06-2018

Pembrolizumab actief bij heldercellig niercelcarcinoom

Bij 38,2% van de patiënten met gevorderd heldercellig niercelcarcinoom leidt eerstelijnsbehandeling met pembrolizumab tot een respons. [...]

04-06-2018

Nefrectomie niet langer standaard bij gevorderde nierkanker

Een internationale fase 3-studie laat zien dat bij gemetastaseerd niercelcarcinoom behandeling met angiogeneseremmer sunitinib geen inferieur [...]

04-06-2018

Pembrolizumab ook effectief in longkankers met minder PD-L1

Chemotherapie gold altijd als de standaard voor patiënten met lokaal gevorderd of uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom (mNSCLC) [...]

04-06-2018LoginEdities

Info website

De website www.oncologie.nu is de website van Oncologie Up-to-date, een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. Op deze site vindt u naast de artikelen uit Oncologie Up-to-date andere artikelen, video-interviews, richtlijnen van Oncoline, HOVON en Pallialine, adviezen van Cie BOM, en een overzicht van komende congressen en symposia.

De hierboven genoemde informatie is gericht op medisch en verpleegkundig specialisten. Toegang tot de website vindt plaats via een controle op naam en BIG-nummer. Voor niet-medisch en verpleegkundig specialisten zijn de artikelen tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar.

Agenda

19-06-2018 - 22-06-2018Cancer Dormancy and Residual DiseaseMontreal, Canadawww.aacr.org