Menu

Privacystatement Uitgeverij Jaap (Oncologie.nu)

Dit privacystatement beschrijft hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website (https://www.oncologie.nu/) gebruikt en bijvoorbeeld een bestelling plaatst.

Dit privacystatement gaat in per 17 februari 2023 en vervangt alle eerder door Uitgeverij Jaap verstrekte informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. Identiteit en de contactgegevens van Uitgeverij Jaap

1.1 Uitgeverij Jaap is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website https://www.oncologie.nu/. De website oncologie.nu is de website van Oncologie Up-to-date, een medisch wetenschappelijk nieuwsblad.

1.2 Uitgeverij Jaap is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd aan de Alban Bergstraat 29 te (1323 GG) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32168788.

1.3 Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@uitgeverij-jaap.nl of per post: Postbus 60334, 1320 AJ Almere. Telefonisch zijn wij ook beschikbaar: +31 6 43156831 (Tom Smit).

2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

2.1 We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (en op basis van de volgende rechtsgronden), namelijk zodat:

 • u een bestelling bij ons kunt plaatsen, bijvoorbeeld voor de ontvangst van een artikel (rechtsgrond: uitvoering van overeenkomst waarbij u partij bent of zal zijn);
 • we kunnen voldoen aan fiscale bewaarplichten gerelateerd aan de bestellingen (rechtsgrond: wettelijke verplichting die op ons rust);
 • we het gebruik van onze website kunnen meten en onze website op basis van de metingen kunnen verbeteren ten behoeve van uw ervaring met Uitgeverij Jaap (rechtsgrond: ons gerechtvaardigde belang deze gegevens te mogen verwerken);
 • we geanonimiseerde statistische rapportages kunnen opstellen die ons en adverteerders inzicht bieden in de doelgroep die onze website bezoekt – NB: deze rapportages bevatten nooit gegevens die naar u herleidbaar zijn (rechtsgrond: ons gerechtvaardigde belang deze gegevens te mogen verwerken, voor onszelf en voor derden-adverteerders).

2.2 Het magazine, de website en de app Oncologie.nu worden mede aangeboden aan verpleegkundig en medisch specialisten en arts-assistenten die bij de behandeling van kanker betrokken zijn, zoals: radiotherapeuten, hematologen, chirurgen, longartsen, KNO-artsen, dermatologen, gynaecologen, gastro-enterologen, urologen, kinderartsen, pathologen, anesthesisten en ziekenhuisapothekers. Behoort u tot deze groep, dan gebruiken wij uw gegevens ter verificatie van uw status als zorgprofessional zodat:

 • u (als zorgprofessional) een kosteloze bestelling bij ons kunt plaatsen, bijvoorbeeld voor de ontvangst van een digitaal artikel of magazine per post (rechtsgrond: uitvoering van overeenkomst waarbij u partij bent of zal zijn);
 • wij kunnen nagaan of u zorgprofessional bent, door middel van verificatie aan de hand van het BIG-register (rechtsgrond: wettelijke verplichting die op ons rust).

3. Persoonsgegevens

Bestelgegevens

3.1 Uw verstrekking van de bestelgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om met Uitgeverij Jaap een overeenkomst te kunnen sluiten tot levering van een artikel of magazine, zoals hierna is toegelicht.

3.2 Voor het plaatsen van een bestelling is het noodzakelijk dat we uw factuur- en verzendgegevens hebben. Deze persoonsgegevens ben u verplicht te verstrekken. Doet u dit niet, dan kunt u geen bestelling plaatsen bij Uitgeverij Jaap. Het gaat om de volgende verplichte gegevens:

 • E-mailadres: zodat we u een digitaal artikel kunnen toezenden en met elkaar in contact kunnen blijven;
 • Voor- en achternaam, evt. tussenvoegsel: zodat we uw bestelling correct kunnen adresseren;
 • Plaats, straatnaam en huisnummer (evt. toevoeging) en postcode van het bezorgadres: zodat we de bestelling op de juiste locatie kunnen bezorgen.

Gegevens m.b.t. zorgprofessionals

3.3 Als u een zorgprofessional bent, dan kunt u ervoor kiezen om de website in die hoedanigheid te gebruiken. Als u hiervoor kiest, dan dient u uw BIG-nummer te verstrekken in combinatie met uw achternaam. Wij toetsen deze gegevenscombinatie aan het BIG-register. Als de toets succesvol is, wordt u automatisch doorgeleid naar de website als ingelogde zorgprofessional. Deze toets dienen wij uit te voeren vanwege de naleving van wettelijke regels voor geneesmiddelenreclame, zoals nader uitgewerkt in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van Stichting CGR.

3.4 Zolang u ingelogd blijft, behoudt u de toegang tot de website. Uitloggen is altijd mogelijk.

3.5 Daarnaast kunt u als ingelogde zorgprofessional ons magazine per post ontvangen. In dat geval dient u (verplicht) de volgende gegevens te verstrekken:

 • Geslacht, titel, initialen en achternaam: zodat we uw bestelling correct kunnen adresseren;
 • Specialisatie: dit is nodig om ervoor te zorgen dat het magazine op de juiste plaats binnen uw organisatie wordt bezorgd, bijvoorbeeld de afdeling Oncologie;
 • E-mailadres: zodat we u een digitaal artikel kunnen toezenden en met elkaar in contact kunnen blijven;
 • Plaats, straatnaam en huisnummer (evt. toevoeging) en postcode van het bezorgadres: zodat we de bestelling op de juiste locatie kunnen bezorgen.

3.6 Desgewenst kunt u (onverplicht) aangeven bij welke zorginstelling u werkt. Deze informatie kan worden verstrekt om te bevorderen dat het magazine op de juiste plaats bezorgd wordt.

3.7 Het voorgaande laat onverlet dat er statistische analyses op basis van de gegevens kunnen worden uitgevoerd, zolang de uitkomst van de analyse geen persoonsgegevens bevat. Deze anonieme statistische rapportages mogen volgens de wet- en regelgeving worden uitgevoerd; hiervoor is uw toestemming niet benodigd. De anonieme rapportages zijn ons en onze adverteerders inzichtelijk.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

4.1 Uw persoonsgegevens worden ontvangen door partijen die de gegevens nodig hebben om de dienstverlening te faciliteren die Uitgeverij Jaap aanbiedt. Het gaat hier om verwerkers van betalingen, bezorg- en verwerkingsdiensten, partij(en) die de website hosten of zorgen voor gegevensopslag; zoals hieronder nader uiteengezet.

4.2 De betalingen – en de daarmee door u ingevulde gegevens – worden verwerkt door onze payment provider MultiSafepay B.V. Deze provider verwerkt de gegevens die u verstrekt voor de betaling, zoals bank- of creditcardgegevens. Daarnaast verwerkt MultiSafepay B.V. uw IP-adres. MultiSafepay B.V. is gevestigd aan het Kraanspoor 39 te (1033 SC) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34156361. Leer hier hoe MultiSafepay met persoonsgegevens omgaat: https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacybeleid/.

4.3 Onze bezorg- en verwerkingsdiensten ontvangen de gegevens die nodig zijn om uw bestelling te kunnen leveren en correct af te werken. Het gaat hier om Varenhof BV die onder meer de afwerking van het drukwerk verzorgt en om de bezorgdienst Sandd B.V. Varenhof is gevestigd aan Celsiusstraat 25-27 te (3846 BK) Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 8176214. Sandd is gevestigd aan de IJsseldijk 2 te (7325 WZ) Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54018404. Leer hier hoe Sandd met persoonsgegevens omgaat: https://www.sandd.nl/wp-content/uploads/2020/03/Sandd-privacy-and-cookiestatement_versie-april-1.pdf.

4.4 De persoonsgegevens die (tijdelijk) via onze website worden verwerkt, worden gehost door Transip B.V. Transip is gevestigd aan de Schipholweg 9B te (2316 XB) te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24345899. Leer hier hoe Transip met persoonsgegevens omgaat: https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/.

4.5 De gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van bestellingen worden opgeslagen bij online opslagdienst Dropbox, Inc. Dropbox is gevestigd in San Francisco (California), Verenigde Staten van Amerika. Met Dropbox hebben wij Standard Contractual Clauses (SCC’s) afgesloten. Voor meer informatie over hoe Dropbox de AVG naleeft, zie: https://www.dropbox.com/security/gdpr en https://help.dropbox.com/nl-nl/security/general-data-protection-regulation.

5. Bewaartermijnen

5.1 Vanwege de fiscale bewaarplicht bewaren we de gegevens die gerelateerd zijn aan uw bestelling 7 jaar. Dit zijn wij wettelijk verplicht te doen. Verwerkers die voor de bezorging van uw bestelling gegevens hebben ontvangen, verwijderen deze gegevens uiterlijk één maand nadat wij de gegevens aan hen hebben verstrekt.

5.2 In andere gevallen bepaalt u zelf de bewaartermijn van de gegevens door de betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te (laten) verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Uitgeverij Jaap. Stuur hiervoor een e-mailbericht met uw verzoek naar het e-mailadres info@uitgeverij-jaap.nl of stuur uw verzoek per post via Postbus 60334, 1320 AJ Almere.

6. Nieuwsbrief

6.1 Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of als u een klant van ons bent, dan ontvangt u per e-mail aan Uitgeverij Jaap gerelateerde mededelingen of aanbiedingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door de opt-out optie te gebruiken die onderin iedere nieuwsbrief is opgenomen.

6.2 De nieuwsbrieven worden mogelijk gemaakt door The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (“MailChimp”). Mailchimp is gevestigd in Atlanta (Georgia), Verenigde Staten van Amerika. Mailchimp mag persoonsgegevens verwerken, omdat wij met Mailchimp Standard Contractual Clauses (SCC’s) hebben afgesloten. Voor meer informatie over hoe Mailchimp de AVG naleeft, zie: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/ en https://www.intuit.com/privacy/statement/.

7. Beveiliging

7.1 De gegevens die u via de website invult, worden beveiligd verzonden. Dit kunt u zien aan het ‘slotje’ in de adresbalk van uw browser. Onze website is goed beveiligd, zo blijkt uit deze test: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=oncologie.nu&hideResults=on

7.2 Naast technische beveiligingsmaatregelen hanteren we ook juridisch-organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw gegevens. Zo gebruiken we uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doelen genoemd in dit privacystatement en zijn onze verwerkers gebonden aan verwerkersovereenkomsten.

8. Uw rechten

8.1 U heeft het recht om Uitgeverij Jaap te verzoeken om inzage van en rectificatie – of wissing – van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u in sommige gevallen om beperking verzoeken van de betreffende gegevensverwerkingen. Ook heeft u in sommige gevallen het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

8.2 Uitgeverij Jaap verstrekt – in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek – informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Uitgeverij Jaap stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging als dat nodig is.

8.3 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens) of de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer).

Download onze app in de App Store of Play Store